تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - *
bakhtiarian proverbs

*

شنبه 21 دی 1392 01:02 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، زبانزدهای بختیاری ، بختیاری ضرب المثل ، مثل های بختیاری ، زبانزد بختیاری ، ضرب المثل بهداروند ، ضرب المثلهای ناب بختیاری ، ضربالمثل بختیاری ، ضرب المثل قدیمی ، مثل های لری ، ضرب المثل های لری ، bakhtiarian proverbs ، bakhtiarian proverb ، proverb lori ، proverbs bakhtiyari ، proverbs lori ، proverbs bakhtiari ، زبانزد لری ، زبانزدهای لری ، ضرب المثل لری ،


 المثل بختیاری-79
ابراهیم لرزنی- شهرک چمران شوشتر- برنده شارژ 1000 تومانی ایرانسل
ترس چل تا اِکشه عزراییل یکی
مردم را بیشتر ترس میکشد تا عزراییل
(ترس چهل تا میکشد عزراییل یکی)

ضرب المثل بختیاری-78
حسین هیودی- ازنا- برنده شارژ 1000 تومانی ایرانسل
ز هیچی غافل مکن به همه چی پیروزی
از هیچ چیز غافل نکن بر هر چیزی پیروز خواهی شد.

ضرب المثل بختیاری-77
کبری جهانگیری- چلگرد- برنده شارژ 1000 تومانی ایرانسل
اوقات تهلی بیکسی ایاره
بد اخلاقی بی کسی می آورد.


ضرب المثل بختیاری-76
مجتبی شهروسوند- الیگودرز- برنده شارژ 1000 تومانی ایرانسل
هوکه به عَهدس نَمَند تَیس عزت نداری
آنکه به پیمانش نماند نزدش حرمتی نداری.
ضرب المثل بختیاری-75-
عبدالرضابلیوند-یزدانشهر- برنده شارژ 1000 تومانی ایرانسل
پیا به دو چی علق وجُریَت نه اول جریت بَهد علق
مرد به دوچیز (موفق میشود) عقل وجرات نه ابتدا جرات وسپس عقل


ضرب المثل بختیاری-74
اَر وادارا بوی خدا یکی دی هم بت اِده
ar vadara bui khoda yeki di ham bet ede
اگر نگه داری کردنت خوب باشد خداوند یکی دیگر هم به تو خواهد بخشید
.ضرب المثل بختیاری-73
شاه حسین بتوندی- اصفهان- برنده جایزه1000تومانی شارژهمراه اول
صَد گاله به یه تفنگ نیبو!
sad gale be ye tofang nibu
صد بار غرش کشیدن کار یک تفنگ را نمیکند .قربانعلی گراوند -خرم آباد-برنده جایزه 5000تومانی شارژ ایرانسل
ضرب المثل بختیاری-72
چِل کِلانه یَه بَرد بَسه!
چهل کلاغ ر ا پرتاب یک سنگ کافی است .ضرب المثل بختیاری-71
مَست به وایه بِِدل گُود: لیشمیر اِبوی! - وایه بِدل گود: مزارا مستونه شماردمه راحت اِمیرم!


غنی به آرزومند گفت:به وضع فجیعی خواهی مُرد
آرزومند گفت: قبرهای مستغنیان را شمرده ام راحت خواهم مُرد ..ضرب المثل بختیاری-70
هوکه پشتیت دِروَی همه داری دات زاییدسه!
کسی که از تو پشتیبانی کرد فرض کن مادرت اورا زاییده است.(فرض کن برادرت است).
ضرب المثل بختیاری-69
حرفته باور کُنم یا به کارات بنیرم؟
حرفت را باور کنم یا به کارها یت نگاه کنم؟
ضرب المثل بختیاری-68
زینه ایی که حرف وازگو نیکُنه پیا گپیه
زنی که رازدار است مرد بزرگیست .ضرب المثل بختیاری-67
عبدالکریم مقام رگی- شوشتر برنده شارژ ایرانسل 2000 تومانی
دمه مرگ راز ایوفته بدر
راز ها در آخرین لحظات عمر از زبان بیرون می آیند ..
ضرب المثل بختیاری-66
بیل او برده ودز برده ز شونه غافلن
بزهایی که در رودخانه غرق میشوند وبزهایی را که دزد ها میبرند متعلق به چوپان های غافل اند..
ضرب المثل بختیاری-65
مجتبی داوودی - ایذه شارژ 1000 تومانی ایرانسل
دست وزُون که یکی بون لیشی اِوریسته
عمل وسخن که یکی باشند همه رذیلتها از بین میروند ..
ضرب المثل بختیاری-64
زینب گندلی - نجف آباد شارژ ایرانسل هزار تومانی
لیش حرف سرد ازنه ار نزیدم منت داره سرت که بت نزیدم
سخنان افراد شرور طعنه آمیزند واگر سخن طعنه آمیزی به تو نزد برتو منت میگذارد که من هنوز به تو چیزی نگفته ام..ضرب المثل بختیاری-63
صفر محمودی کوهی-تهران برنده شارژ 2000 تومانی همراه اول
تَی سَر سنگین منشین
نزد کسی که با کراهت به تو مینگرد منشین ..ضرب المثل بختیاری-62
گُرز خوه سیک اِبینه گِرز ِه خَوه نون کوله!
دغدغه گرز از سگک کمربند است(خواب سگک را میبیند) وموش بزرگ تنها نگران شکمش است ..ضرب المثل بختیاری-61
ابوالفضل باورصاد- باغملک - برنده شارژ 5000تومانی همراه اول
هوکه اَوساره دِله نَگِرِهد وادست اوسارس اوفته بدسته دل!
آنکس که دل خود رامهار نکرد افسارش به دست دل خواهد افتا د .
ضرب المثل بختیاری-60
شونی یه دردسر گپی چل دردسره !
چوپانی کردن یک دردسر دارد بزرگی کردن چهل دردسر!
ضرب المثل بختیاری-59
سَره خومون زِرِنگ !
کسی که فقط روی افرادِ خودی زرنگ است.ضرب المثل بختیاری-58
زِپُرگهدن بی علقی مَهلوم اِبو زهیچی مَگوهی بی عرضه ایی !
از پرگویی نادانی معلوم میشود از هیچ نگفتن بی لیاقتی!ضرب المثل بختیاری-57
باتشکر فراوان از :
میلاد منجزی - کویت
کدس دووال نیده به خو زونس زدوال بووس درازتره !
کمربند به کمر خود ندیده است زبانش از کمر بند پدرش دراز تر است ..ضرب المثل بختیاری-56
دردسر اخوی؟ به آدمه لیش خوویی بُکُ
دردسر میخواهی ؟ به ناسپاس نیکی کن!
ضرب المثل بختیاری-55
خو پسند هوا خوه نداره
خود پسند را یاوری نیست..
ضرب المثل بختیاری-54
هرچنه اشنیدی اول بِسَنجِن هرچنه اِخوی گوی خو دِندون بزن ریس
هر چه را که میشنوی ابتدا بسنج وهر چه را تصمیم گفتنش را خوب بررسی کن.
ضرب المثل بختیاری-53
هو که سفت واستا پیروز ابو
آنکه محکم بایستد سرانجام پیروز است.ضرب المثل بختیاری-52
مصطفی بهرامی -فولاد شهر برنده شارژ 5000 تومانی همراه اول
قلوچه کِردن به حاکم گو ز هردو گایی یکیس خراجه
لوچ چشم را حکومت دادند حکم کرد که :مالیات هر دو گاو یک گاو است.(یک گاو را دو گاو میدید)ضرب المثل بختیاری-51
شونه که پشت سر رهد همه چینه اگوه
شانه که پشت سر رفت همه چیز را خواهد گفت
ضرب المثل بختیاری-50
شَور کَشت که ترسو بو دل سُستی اِیوفته به کارت
مشا ورت که ترسو باشد مُردد خواهی شد.
ضرب المثل بختیاری-49
ناصر فاضلی فارسانی-فارسان برنده شارژ2000 تومانی شارژ همراه اول
بی غیرت زیره گوشه غیرت دار بو ز غیرتس ادزه
افراد بی غیرت از غیرتِ غیرتمندنان میکاهند
.ضرب المثل بختیاری-48
یکی بمیره به ز یو که یه ایلی ره به غارت
یک نفر بمیرد بهتر است تا جماعتی مورد تجاوز واقع شود.ضرب المثل بختیاری-47
مریم ذلقی - بروجرد شارژ 1000تومانی شارژ همراه اول-
ضِررِه بی عَلقی ز ضَربته گرز بَتره
آسیب نادانی از ضربه گرز بدتر خواهد بود.
ضرب المثل بختیاری-46
ایرج بختیاروند - شوشتر- برنده جایزه 5000 تومانی شارژهمراه اول
هر چه آدمیزاده بِشتر ایشنم به رووایل اِگم پَیغُمبر
har che adamizade beshtar eyashnom be ruvayal egom payghombar
هر چه ادمیزاد را بیشتر میشناسم به روباه ها میگویم پیغمبرضرب المثل بختیاری-45
گربه سی مشکون شیر ه تََی پلنگ مُشک
gorbe si moshkun shire tay pelang moshk
گربه برای موشها شیر است برای پلنگ موش.

ضرب المثل بختیاری-44
ار زینه بووم اخواست نون بدم ز سره تش چاله گرم اِدادم
اگر زن پدرم میخواست به من نان دهد ازروی تنور گرم به من میداد.
ضرب المثل بختیاری-43
کچل چه به جیوسه شونَی کُلی
kachal che be jivese shunay koli
کچل در جیب خود چه دارد؟ شانه کهنه ایی!
ضرب المثل بختیاری-42
چُس به اَو قیلون اِگُ :بو گندو!
chos be av ghaylun ego buganduضرب المثل بختیاری-41
احمد جمالپور - روستای تات خیری - خرم آباد برنده جایزه 5000 تومانی شارژهمراه اول
نه منه مُستراو ماچم کن نه جلو مردم خوارم کن
نه در توالت بوسم کن نه جلوی مردم خوارم کن !
ضرب المثل بختیاری-40
کُکین کُکه خونه نیبینه
آدم قوز دار قوز خودش را نمی بیند.
ضرب المثل بختیاری-39
سور به دهونه ماهیس سور نید
آب رودخانه سور(نام رودخانه)به دهان ماهیش شورنیست..ضرب المثل بختیاری-38
زشکست بَتر نَونِستن
از شکست بدتر - ندانستنضرب المثل بختیاری-37
یه نالی جسته بدینه مایون اگرده سیس
یک نعل پیداکرده دنبال یک مادیان میگرده برایش.ضرب المثل بختیاری-36
میر محسن شیر مردی- هفتگل - برنده جایزه1000تومانی شارژ ایرانسل
اگو ار نهشتی بت ستم کنم سرت به احترام نیبو
ego ar naheshti bet setam konom saret be ehteram nibu
میگوید اگر نگذاری به تو ستم کنم آدم محترمی نیستی!ضرب المثل بختیاری-35
مرداس تنهاپور- شوشتر
برنده جایزه1000نومانی شارژهمراه اول
مهمونه گسنه اِرونه به نونا تَهی
mehmune gosne erune be nuna tahi
مهمان گرسنه عزم نانهای زیرین می کند.
ضرب المثل بختیاری-34
ساتیار بابا احمدی - اندیکا -
برنده جایزه1000تومانی شارژ ایرانسل
بَرده دَمه دست به زِ گرز دیر
سنگ دم دست بهتر است از گرز دور.
ضرب المثل بختیاری-33
حسن گلگیر- تمبی مسجدسلیمان-
برنده جایزه1000تومانی شارژ ایرانسل
نوکری و وَردار زِخو؟
nukari o vardarzekho
وردار زخو=از خود تعریف کردن
نوکری کردن و خودستایی؟
ضرب المثل بختیاری-32
موسی مکوندی -قلعه تل-
برنده جایزه1000نومانی شارژهمراه اول
گپی اخوی مردمدار بو
مردمداری اسباب رسیدن به بزرگی است.
ضرب المثل بختیاری-31
علی پناه عالی جمالی - بن-
برنده جایزه1000تومانی شارژ ایرانسل
دِلِت خین بو حُوال هم بیا به نُک ونِشت
دلت خون باشد وغرض داران هم طعنه بزنند..
ضرب المثل بختیاری-30
سیما حافظی بیرگانی -آبادان
برنده جایزه1000تومانی شارژهمراه اول
با پدردار جَرت وَست رَو سَره تو گاله بزن-
با بی پدر جَرت وَست رو پَسه تو دَره ری خوت بِوَند.

با پدر دار بحث و جَدلت افتاد برو روی پشت بام هوار بکش -
با بی پدر بحثت شد برو توی پستوی اتاق در را روی خودت ببند..
ضرب المثل بختیاری-29
مراد کاهکش - مسجد سلیمان
برنده جایزه1000تومانی شارژ ایرانسل
نِهیو اِده که گوزِسه نه اشنن
سر وصدامیکند تا خرابکاری خود ش را متوجه نشوند.
ضرب المثل بختیاری-28
امیرحسین مراد پور-هفت شهیدان
برنده جایزه1000تومانی شارژ ایرانسل
دَمه قینه هر شیری ده تا پشخه هم دِراِخوره پَ شیر زِشیریس ایوفته؟
در پشت هر شیری چندین مگس هم می چرخند آیا شیر از شیر بودنش چیزی کم میشود؟ضرب المثل بختیاری-27
راه خدا اسدپور- مسجدسلیمان- برنده جایزه1000تومانی شارژ ایرانسل
دَولت(ثروت)به بی علق نیواسته
ثروت نزد نادان نمیماند.
ضرب المثل بختیاری-26
امیر هوشنگ بهداروندان- تهران-برنده جایزه1000نومانی شارژهمراه اول
اول وا حق اِشکار بوی بِدونی حقه خوت چِنِه اُسو بگو چنِسه بُم بَهشیدیه
اول باید بدانی میزان حق خودت چیست بعد ادعا کنی که چه چیزش را به من بخشیده ایی.ضرب المثل بختیاری-25
البرز منجزی- عقیلی شوشتر -برنده جایزه1000تومانی شارژ ایرانسل-
جونورون همه درنده ان اسمه گرگ به بدی دَر رَهده!
جانوران همه درنده اند اسم گرگ به بدنامی در رفته است.
ضرب المثل بختیاری-24
صابر حسنکی - گتوند- برنده جایزه2000تومانی شارژ ایرانسل
قافله پا که گردنه گِر اَوی ذاتِ قافله ها زِ ری زمین جَم اِبو
ghafelepa ke gardeneger avid zate ghafeleha ze ri zamin jam ebu
قراول قافله که دزد شد نسل قافله ها از زمین برچیده خواهد شد.ضرب المثل بختیاری-23
پریناز لک - الیگودرز- برنده جایزه شارژ2000تومانی همراه اول
 کوری کُرس هیچ به دینه دُهدَره قشنگم اِگرده سیس
kuri kores hich!.. bedine dohdare ghashang ham egarde sis.ضرب المثل بختیاری-22
مهرت واغریوون کینَت وا ایل بِنِن اَتم سی کَهخدا؟
mehret va gharivun kinat va eil benenetam si kahkhoda
غریبه ها را دوست داری وکینه ات با خودی ها است تو را به ریاست طایفه هم انتخاب کنیم؟ضرب المثل بختیاری-21
برفی باوادی- ایذه برنده جایزه1000تومانی شارژ ایرانسل
یه بیگ کشته ...هف دست تشمال اَورده
ya big koshte haf dast toshmal avorde
بزه کوچکی (برای عروسی) کشته است ...هفت دسته نوازنده(تشمال) آورده!
ضرب المثل بختیاری-20
سام منجزی پور -اهواز برنده جایزه1000تومانی شارژهمراه اول
ز تفنگ پتی دو نفر اترسن
ze tofange pati donofar etarsen
تفنگدار چون تفنگش خالیست میترسد-طرف مقابل هم چون تفنگ را روبروی خود میبیند میترسد.
ضرب المثل بختیاری-19
هوشنگ گورویی- پیون ایذه برنده جایزه1000تومانی شارژ ایرانسل
ای گوز ماله سیله تنگ نید!
ee guz male sile tang nid
این سخن گنده متعلق به مرد با همت نیست.
ضرب المثل بختیاری-18
شاهمراد اُلُکی - سفید دشت برنده جایزه1000تومانی شارژ ایرانسل
کُه همه چی بس به خوه هیچی ام بس دیار نید.
koh hame chi bes bekhave hichi ham bes diar nid
در کوه همه چیز وجود دارد وهیچ چیز هم علنی نیست.

ضرب المثل بختیاری-17
علی ناز منجزی- اصفهان- برنده جایزه1000تومانی شارژهمراه اول
ز سه چی دیر با اژدها- تِلِه- کَسه ناکس!
ze se chi dir ba ojdeha tele kase nakas
از سه چیز دور باش اژدها پرتگاه وفامیل ناکس.

ضرب المثل بختیاری-16
کورش چهارلنگ- فریدن
یکی بی درد نداشت جوالدوز اِزی به گنداس اِقارنید که:خدایا یو چه دردی بی که به مو دادی؟
یکی بود درد نداشت باسوزن به خایه های خود میزد وفریاد میکشید خدایا این چه دردی بود به من دادی؟ضرب المثل بختیاری-15
محمد اورک-ایذه
او اَر قوت داشت حالا بقون مَجمَه اِدِردن!!
آب اگر خاصیت داشت حالا قورباغه ها سینی پاره میکردند.
ضرب المثل بختیاری-14
ابوالفضل الاسوند -اهواز
شیر گوهد زورم اُر همه کس اِره غیرازم پَشخیل ِ دره سیلم!!
شیر گفت زورم به همه کس میرسد به جز مگسهای پشتم.
ضرب المثل بختیاری-13
مهرداد موسوی -ایذه
گُرزه بَهده جنگ سی منه چاله خووه!
گرزی که پس از جنگ بدستم برسد برای سوختن خوب است.
ضرب المثل بختیاری-12
فیروز زمانپور-کوشک اندیکا-برنده شارژ ایزانسل 5000 تومانی
به فضول گدِن نِسمه دنیانه بِت ادیم هیچی مَگوه- گود اُسو او نِسمسه اِدین به کی؟
be fezul goden nesme donyane bet edim hichi mago-god-oso ou nesmese edin beki
به فضول گفتند نیمی از دنیا را به تو میدهیم ساکت (آرام) باش- گفت:آنوقت نیمه دیگرش رابه چه کسی خواهید داد؟
ضرب المثل بختیاری-11
دَردزا تر زِ بی عَلقی ... هِچی!!
dard za tar ze bi alghi...hichi nist
درد زا تر از بی عقلی؟ هیچ چیز!
ضرب المثل بختیاری-10
سی سال مِنه گوشِس بخونی تازه اِبو به خر!
سی سال در گوشش بخوانید تازه میشه خرضرب المثل بختیاری-9
ایما پَی نفر خومون تَک اونو دوتاسون وایَک!
ما پنج نفر خودمون تنها... اونا دوتا شون باهم!

ضرب المثل بختیاری-8
جنگ کن ِ مَیدونه پتی!
دلاوره میدانِ خالی است...
ضرب المثل بختیاری-7
مرتضی اسیوند از لالی
هر رَهد شاخ بستونه گوش کنده وَرگشت!
خر رفته بود که شاخ بستاند گوشش را کندند و روانه اش کردند..

ضرب المثل بختیاری-6
عبداله از ( ؟)
مرغه مُفتی - هایه نینه!
مرغی که به مفتی (هدیه) باشد تخم نخواهد گذاشت..

ضرب المثل بختیاری-5
بهرام منجزی پور ( آبادان)
اَو به چَشمه نیمَهنه کُره خو به مال نیمهنه!
آب درون چشمه نمیماند وپسر با لیا قت در خانه نمیماند.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ضرب المثل های ستاره ،
دنبالک ها: امثال وحکم بختیاری ، مثل های لری ، بختیاری ضرب المثل ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 15 بهمن 1392 02:23 ق.ظ