تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - کشک
bakhtiarian proverbs

کشک

شنبه 10 خرداد 1393 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ،ضرب المثل بختیاری:
دو کِلا جنگ اِکنن سَره کشکِ مردُم  ، دو کِلا جنگ نکنین خوم کشکه خَردُم.

زِ روز ِ اَوَله خُدا ،راست دیار بی

دُرُه* هم دیار بی، چیناکه رَخت* نداشت

لُر هم دیار* بی.

دُرُه رَخت که نداشت، هَمه اِیَشنیدِنِس*

یَه رو راست رَه به مَلَه

رَختانه کَند

وَست مِنِه اَو

دُرُه هَمُ چُ بی، اَما خُنه اِشکار نَکِرد

تا راست یَه "سَر زیر اَوی" رَهد*

دُرُه، پاوَر چین پاوَرچین، رَه ،رختا راسته نِه دُزید

رَختا راستِ نِه کِرد به وَر

راست زِه مِنه اَو دِروَی

هرچه گشت رختاسه نَجُست.

ز ِ او روز به بَِهد،

راست ،دیاری زِس نید ، چیناکه رَخت نداره،شرمِس اِبو بیا مِنه مَردُم

دُرُه اَما، رختا راست به وَرِس، هر جا اِرَسه اِگو مو راست اُم!

مَردُم هَم دی باوَرسون اَویده بی که هِمیو اِلَ ن ،راسته!

یَه رو دُرُه رَهد به بیشه ، راست   دُرُهنه دید:

 زِ پُشتِ گِچِل* گوهد:

رَختامه بِده! خوتَم* دونی که رَختا زِ تو نیدِن!

دُرُه گوهد:رختا زِ تو هَم نیدن!

رختا زِ لُرِن! تو زِ لُر دُزیده بیدیسون!

مو اِدونُم چه اِگوم

تو هَم اِفَهمی مو چه اِگوم!

لُر زِ راست هَم ،راست تَره!


هَنی هَم دُرُه ،رَختا راست به وَرِسِن، اُ اِگرده مِنه مَردُم...!


----------------

 اِ یَشنیدِ نِس= می شناختندش- او را می شناختند
دیار= معلوم
دُرُه= دروغ
سَر زیر اَوی رَهد= سر زیر آبی رفت - سرش را زیر آب کرد-(حالتی در شنا)
گِچِل= درختچه کوچک بلوط
رَخت =لباس
چیناکه= زیرا که
وَست= افتاد -(خود را به درون آب انداخت)
مَلَه= شنا
خُوتَم= خودت هم

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 خرداد 1393 05:21 ق.ظ