تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - با تشکر از کیکاوس بهداروند
bakhtiarian proverbs

با تشکر از کیکاوس بهداروند

جمعه 26 اردیبهشت 1393 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ، ancient proverb ، زبانزدهای بختیاری ، ضرب المثل های بختیاریها ، مثل های بختیاری ، زبانزد بختیاری ، ضرب المثل بهداروند ، proverb lori ، ضرب المثلهای ناب بختیاری ، ضربالمثل بختیاری ، ضرب المثل قدیمی ، bakhtiarian proverbs ، بختیاری ضرب المثل ، bakhtiarian proverb ، ضرب المثل های لری ، proverbs bakhtiyari ، مثل های لری ، زبانزد لری ، proverbs lori ، زبانزدهای لری ، proverbs bakhtiari ، ضرب المثل لری ،

ضرب المثل بختیاری:

پَمَر رگ اِره به کوری؟
بزرگترین سر مایه اعتماد به نفس است.


یَه مُرغی بی قََلوه فیت فیت اِکِرد


مُرغ ِ کاریاتی زِ کُلُنگ چی رَه با لا...


رَه تا رَِسی به لونَی دال


چار هایه زِدال دید


یکی نِه دُزید...


زِ کُه اُوَی بِ لَم


هایه کِنه ناها هَمُچُ...


نَونِست واس چه وا کُنه...


یَه مرغه دی رَه خَوسی سَره هایه...


تا یه ماه بَهد یَه تیلی ز ِ هایه دِروَی


مُرغ شَوَندِه روز به تیل اِگُد:


نَ کِ رووانه دیدی واستی سَره جات


نَ کِ کِرمِنه دیدی اَمونس دی...


نَکِ اَفتَو دَرَو نیای به مال...


نَکِ بالُنده مِنِه آسمون بِوینی بالاس واز ودِراز..اَما نَجِهی...


تیل دی گپ اَوی


چونو که ز مرغ گفتر اَوید


چونو که بالاس سیاه ودراز...


تیل دی زِ مرغ گفتر اُ گفتر تر اَوید...


اَمامرغ هَی هِمینونه سی تیل اِگود...


نَ کِ رووانه دیدی واستی سَره جات


نَ کِ کِرمِنه دیدی اَمونس دی...


نَکِ اَفتَو دَرَو نیای به مال...


تا یه روز تیل ِ ز ِ مُرغ گفتر گوهد:


هَمو چنه مِنه آسمون؟


هَمو کِ هَی دِر اِخوره....


مرغ گوهد: هو داله...


بی حریفِ مِنه آسمون!


مرغ اِخوره...


تیل اِخوره...


تیل ِ ز ِ مُرغ گفتر گوهد:


مو هم اِخوم جوره هو بالامه واز کنُم...


مو هَم اِخوم جوره هو بال ِ آسمون دِر بخورم...


هر روز همینونه گوهد و گوهد تا یَِه روز مُرد!


هیچ وَقت هَم بال نَزَی ...


هیچ وَقت هم نَرَهد به آسمون...


چیناکه هَی بِس اِگوهدِن: تو مرغی!


تو نتری!


راستِس یو بی که تیل ِ ز ِ مُرغ گفتر ، دال بی!


اَما بَس که بِس گوهدِن: تو مُرغی!


تو نتری! خوسم باوَرِس اَویده بی!

---

آدینگل ِ زیادی هِدِن که دالِن ! نه مرغ!


اَما بسکه بِسون گودِن: تو نتری!


اونو، جوره تو نیدِن!


اونو، زِ ...ایما بهترونن!


خوسونم باورسون اَویده!.. که مُرغِن!------------------------------------
دال= عقاب
کلنگ چی= قله ایی بسیار نزدیک به زرد کوه بختیاری
قَلوه= بسیار
چیناکه= زیرا که
فیت فیت= فضولی بیش از حد
هایه= تخم
تیل= جوجه
آدینگل= انسانها
نتری= نمیتوانی
اَویده بی= شده بود
بالُنده= پرنده
دِر بخورم=بچرخم
نَجِهی=فرار نکنی
رووا=روباه
گفتر= بزرگتر
شَوَندِه روز=شبانه روز

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 7 خرداد 1393 02:10 ق.ظ