تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - کتاب تاریخ بختیاری(نسخه خطی)
bakhtiarian proverbs

کتاب تاریخ بختیاری(نسخه خطی)

جمعه 27 دی 1392 01:02 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
تصویر زیر عکسی است که از اصل ِ کتاب تاریخ بختیاری(نسخه خطی)

  گرفته ام.


هر برگه از این کتاب 24 در 34 سانتی متر است.
__________________________

تصویر زیر نیزعکسی است که از نسخه خطی "تاریخ بختیاری"
نوشته علیقلی خان(سردار اسعد دوم) فاتح تهران
گرفته ام.

 در این صفحه 486(وصفحات ِ بعد)از کتاب- شرح شجاعت
اسدخان بهداروند را به صورت مفصل نوشته است.


اشتباهی متداول وعمومی در سراسر بختیاری که متاسفانه نسل جدید
وبا سواد هم گاهاً دیده ام که این
اشتباه را مرتکب میشوند:سردار اسعد اول لقب اسفندیار خان برادر بزرگتر علیقلی(سردار اسعد دوم) است
سردار اسعد سوم(جعفر قلیخان) فرزند سردار اسعد دوم است.
به عبارت ساده تر:
1:اسفندیارخان=سردار اسعد اول
2:علیقلی خان=سردار اسعد دوم
3:جعفر قلی خان=سردار اسعد سوم


اسفندیار خان پدر ِ ملکه ثریا بختیاری است
علیقلی خان فاتح تهران در انقلاب مشروطه است
جعفر قلی خان وزیر جنگ رضا شاه است که توسط رضا شاه کشته شد
آنچه که پیرمردها در بختیاری از آن به عنوان "سردار جنگ" یاد میکنند
منظور جعفر قلی خان نیست
بلکه منظور نصیر خان ِسردار جنگ است
نصیر خان در دوره قاجاری "سردار جنگ" بوده و
جعفر قلی در دوره پهلوی"وزیر جنگ" بوده.


ونکته دوم:
جعفرقلی خان دورکی و
جعفر قلی خان بهداروندو
جعفرقلی خان فرزند سرداراسعد
سه نفر متفاوت اند
اما در گویش بختیاری وپیرمرد ها
بسته به اینکه گوینده متعلق به کدام طایفه باشد
نام جعفر قلی را به زبان می آورد در حالیکه نظر به یکی از آنها دارد.


این اشتباه حتی در منابع بیگانه(خارجی) هم دیده میشود
که البته چون جعفر قلی خان (فرزند اسد خان بهداروند )با جعفر قلیخان دورکی
هم عصر بوده
در منابع بیگانه این دو را به اشتباه میگیرند
در حالیکه در جنگ منار این دو روبروی هم صف آرایی کرده ا ند
ونیز مضافا اینکه جعفر قلی دورکی - پدرِ پدر بزرگِ جعفر قلی خانی است که توسط رضا شاه به قتل رسید.
همچنین در نبرد "شهرِ زور" (نام پیشین ِ سلیمانیه عراق)
درجنگ ایران وعثمانی
هیچکدام از سه سردار اسعدی که در بالا گفته شد حضور نداشته است
اسدخان ِ بهداروند (یا اسدخان شیر کش یا اسدخان بختیاروند
ویا به گویش ِ چهارلنگها وبهداروندها= شاه هَسَد)
در این جنگ فرمانده میمنه(جناح ِراست سپاه) سپاه ایران اسدخان ِ بهدارونداست.
میسره (جناح چپ) سپاه ایران به فرماندهی حسن خان فیلی است
(بخشی از لرهای فیلی در ایران وبخشی در خاک عراق در شهرهای خانقین ومندلی هستند)
فرماندهی قلب سپاه ایران با دولتشاه است(دولتشاه فرزند شاه وقت ایران است)

درواقع چهار اسم ِ اخیر یک فرد هستند(اسد خان بهداروند=اسدخان شیر کش= اسدخان بختیاروند=شاه هَسَد)
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 9 بهمن 1392 02:46 ق.ظ