تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - زخمهایی که بر پیکره بختیاری آمده _______
bakhtiarian proverbs