تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - ضرب المثل های فرآوری شده_______
bakhtiarian proverbs

قید های تشبیه در گویش بختیاری پنج تاست:
چی- جور- تَهر- مَنی - اِگوی.
واژه"مِلث" در گویش "بختیاری سره" اساسا وجود ندارد.
وتنها آنرا بر زبانِ دو نوع گوینده خواهید یافت-اول:آنکه فارسی زبان است وتلاش دارد به گویشِ بختیاری سخن بگوید.
ودوم:بختیاری زبانی که میخواهد به فارسی سخن بگوید
(که در ادبیات ِعوام به آن "لُر فرنگی" میگویند).
در مجموع این واژه را بر زبان ِکسی که بختیاری زبان ِ واقعی است
(مانند یک پیرمرد ِعشایری)هرگز نخواهید یافت.
صفحه 93 از کتاب خِرسنامه:
" ار توتپلم مِلثِ گلم نه مِلث تو شل وملم"
اساسا عبارت بالا نمیتواند بر زبانِ یک پیرمرد بختیاری جاری باشد
وبه طریق اولی نمیتواند یک ضرب المثل باشد
بلکه بیشتر به شعری میماند از جنس اشعاری که در
مهد کودک ها خوانده میشود که
ابتدا دستکاری شده وسپس به گویش بختیاری برگردانده شده است.
اما برگرداندنی هم ناشیانه که
اگر مولف خِرسنامه تسلطی بر زبان بختیاری میداشت
از یکی از قیدهای تشبیه پنجگانه
که در بالا به آن اشاره شد استفاده میکرد.
---------------------

نوشته : کلخو نگ بیساوات