تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - درس ششم-آیین شادمانی بختیاری(دسمالبازی)
bakhtiarian proverbs


یک شِگِرد :
نفرِ حرفه ایی از چشمان ِ یک آماتور همیشه غیر قابل تشخیص است.
خط ِ سیر چشمهای ِ توشمال ها را تعقیب کنید
معمولا به نفرِ حرفه ایی چشم میدوزند -
یا بیشتر توجه میکنند-
اگربرایِ فراگیری خواستید کسی را الگو قراردهید
به پاهای ِکسی توجه کنید که توشمال به او خیره شده است.
صحیحترین ِ حرکات متعلق به همین فرد است

شِگِرد دوم: به نفرِ اولِ ِصف"سر چوپه" میگویند
با بررسی ِ تخمینی وتجربی ِ شخصی خودم:
معمولا چهار نفر اول (سرچوپه وسه نفر ِ بعد) حرفه ایی اندو حرکات ِ پایشان همچون
"رِژه" هماهنگ است
میتوانید آنها را نیززیر ِ نظر بگیرید وبرحرکاتشان توجه کنید.

تا اینجا همه چیز را از آسان شروع کردم
تمامی ِ نکاتِ کلیدی وهمچنین اصولِ اساسی و
نیزمیانبُرترین راهها را در اختیاردارید
اما کم کم به قسمت های پیچیده تری
خواهیم رسید که اگر چه همچون کوهی باشد اما:

مردی که کوه را از میان برداشت
ابتدا از برداشتن ِ سنگریزه ها آغاز کرد.(ضرب المثل بیگانه)

-----------------------------
پایان ِ درسِ ششم
نوشته :کِل خونگ بیساوات