تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - درس چهارم -آیین شادمانی بختیاری(دسمالبازی)
bakhtiarian proverbs


صدایِ ساز را (ونه صدایِ دهل) با حرکت دستها تنظیم وهمگام کنید
این به زیبایی کارتان خواهد افزود
در اینجا بیانِ نکته ایی ظریف
وبسیار دقیق الزامی است:
اگر از همین ابتدای ِ آموزش به آن توجه نکنید
برای همیشه حسرت خواهید خورد
به عبارت ِدیگر : اگر بدعادت شدید -در آینده - دیگر کاری نمیتوانید بکنید
تنها ده درصد ازحواسِ ِخود را به حرکت ِدستها متوجه کنید اما دقیق ودرست.
و پس از آنکه همه هفت حرکت ِ پا را فرا گرفتید به تمرین دستها بپردازید

دستها فقط یک نکته دارند :
دستها را به موسیقی ِ ساز بسپار آنها زیبا تر عمل خواهند کرد-
دستا زِ ساز   پا وا دهل
dasta ze saz-pa va dohol

ومن این عبارت را به شما تقدیم میکنم:
دستها را به باد بسپار- باد از آنها مهمان نوازی ِ شایانی خواهد کرد.

---------------------------------
پایان ِ درس چهارم
نوشته: کِل خونگ بیساوات