تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - درس سوم- آیین شادمانی بختیاری(دسمالبازی)_______
bakhtiarian proverbs


هنگامی که توشمال کارِ خود را آغاز میکند در حدود سه دقیقه "دهُل کو"
بر دهل نخواهد کوبید (و فقط نواختن ِ ساز را می بینید)
نام این آهنگ "مَیلستی" است و
به افتخار ِ بزرگتر ها وپیرمردها وکسانی که در دسمال بازی شرکت نمیکنند
همچنین احترامی است برایِ ِمیهمانان غریبه
که در مراسم شادمانی حاضر شده اند
ضمنا فراخوانی است برایِ جمع کردنِ ِهمه کسانی که
تصمیم دارند به میدان بیایند.
در این قسمت هیچ کاری وهیچ حرکتی نکنید
"سنگین باش"

اولین آهنگی که پس از "میلستی" نواخته میشود آهنگ ِ "سه پا" است
این آهنگ با ملایمترین نوع حرکت به اجرا در می آید
شش آهنگ بعدی به تدریج ورفته رفته بر سرعت خود می افزایند
در آهنگ ِپایانی بیشترین سرعت را در پاها وصدایِ دهل خواهید یافت-
گفتنی است چنانچه تنها بخواهید آهنگِ آخر را در خانه تمرین کنید
پس از ده دقیقه تمرین در خواهید
یافت که پشت ساق ِ پاهایتان به شدت درد میکند-
این شما را دلسرد نکند-
زیرا بی گمان نزد خود خواهید گفت
که من چگونه خواهم توانست هفت آهنگ پیاپی را به اجرا درآورم وخسته نشوم؟-
این تنها یک تصور ِ نادرست است ومن به شما اثبات خواهم کرد
دلیل آن اینست که از آرام شروع نکرده اید-
اگر میخواهید این مشگل پیش نیاید کافیست فقط پنج دقیقه نرمش ویا
ده دقیقه پیاده روی کنید- مسئله به تمامی حل شده خواهد بود.---------------------------------
پایان درس سوم
نوشته :کِل خونگ بیساوات