تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - درس دوم- آیین شادمانی بختیاری(دسمالبازی)_______
bakhtiarian proverbsآنچنان که من همتبارانم را میشناسم ونجابت را در آنهاسراغ دارم
مشگل بعدی
که بلاشک برایتان پیش می آید"کمرویی "است.
کمرویی را زمانی که همه آهنگها را دریافتید وچند بار به دیگران وگردونهِ
دسمال بازها توجه کردید اتوماتیک از بین خواهد رفت.
پس هیچ هراسی به خود راه ندهید و
همان جمله که برای ِاولین بار آن مرد شریفِ کوه در26سالِ پیش به من گفت
را به شما میگویم:

هِشکی زِ مِنه اِشکمه داس دَسمال باز نبیده
همه ز ِهمی چو که تو شروع کردی -شروع کِردِنه

ضرب المثل بختیاری:
همه کار اولِس سخته

این مشگل فقط با سه بار رفتن در میدان برای همیشه حل خواهد شد.

با از میان برداشتن ِاین مشگل
قطعا گامی بزرگ برداشته اید هر چند به نظر کوچک می آید.


-----------------------------
پایان درس دوم
نوشته :کِل خونگ بیساوات