تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - درس اول-آیین شادمانی بختیاری(دسمالبازی)_______
bakhtiarian proverbs


آموزش دَسمالبازی
(دستمال بازی)


پیش از هر چیز در فراگیری باید تمامی تمرکز وتوجه خود رابه آهنگ ِنواختن ِ دُهُل متوجه کنید.
در یادگیری ِاولیه هیچ توجهی به صدای ِساز(کرنا-سُرنا) که همزمان با دهل در حالِ اجراست نکنید.
به عبارت بهتر : شیش دونگه ویرت وادُهُل
(shish donge viret va dohol)

در یاد گیری ِاولیه شاید احساسِتان ناخواسته به سویِ صدای ِساز برود.
اما اگر همین یک نکته رارعایت کنید نیمی از راه را رفته اید.
با تمرین کردن وگوش دادن به صدای ِدُهل همه آهنگها نه تنها دسمال بازی
بلکه سازِ چپ که ویژه عزاداری است و
نیز آهنگ های چوبازی را به سادگی درخواهید یافت وقابل تشخیص وتمایزخواهندبود.
دسمال بازی هفت آهنگِ پیاپی دارد.
هر آهنگ ویژه یک نوع" پا نهادن وبرداشتن "است.
ودقیقا به ترتیب خود اجرا میشود
عوض شدن هرآهنگ به معنای ِعوض شدن نوع ِ"پاگذاشتن وپا برداشتن "است.

اگر باگوش دادن توانستید تشخیص دهید که چه هنگام صدای دهل اندکی تغییر میکند که چه بهتر
وگرنه میتوانید به پاهای کسانی که در حالِ دسمال بازی اند توجه کنید
حتی اگر در این مرحله هم موفق نشوید (که من میدانم موفق میشوید)
میتوانید از یک پیرمرد یا کسی که در کنارتان هست یا مسلط براین کار است سوال کنید.
تشخیص ِ عوض شدن ِ آهنگ - نهایتا با یک هفته تمرینِ گوش دادن به نوار و
یایک" سی دی" از دسمال بازی برطرف میشود.
اندکی توجه همه چیزی است که باید به کاربرید.


---------------------
پایان درس اول
نوشته: کِل خونگ بیساوات