تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - ساعت هَفش ونیم به وقتِ خِرس_______
bakhtiarian proverbs